ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА
ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ:
ЗА РЕДА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ, И ЗА КОНТРОЛ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СКЛЮЧЕНИТЕ ДОГОВОРИ,КАКТО И ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА "ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА"
АРХИВ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Обява ID 9085085 за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП,
публикувана на сайта на АОП на 23.01.2019г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Радост"- Асеновград по обособени позиции:
Позиция I - „Плодове и зеленчуци"; Позиция II -„Хляб и хлебни изделия"; Позиция III - „Мляко и млечни продукти"; Позиция IV-„ Месо и месни продукти "; Позиция V - „Плодови и зеленчукови консерви,
замразени и пакетирани продукти , подправки и яйца"
ПРОТОКОЛ от 26.01.2018г.
за работата на комисията, назначена със Заповед № РД-11-126 / 12.01.2018г. на Директора на ДГ "Радост" - гр.Асеновград, за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти за участие в поръчка ID 9072258 с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Радост"- Асеновград по обособени позиции: Позиция I - „Плодове и зеленчуци"; Позиция II -„Хляб и хлебни изделия"; Позиция III - „Мляко и млечни продукти"; Позиция IV-„ Месо и месни продукти "; Позиция V - „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани продукти , подправки и яйца" за една календарна година чрез ползване на средства от бюджета на детската градина.

РЕШЕНИЕ № РД-09-141 от 26.01.2018г.


ДОГОВОР №1 от 02.02.2018г.

ДОГОВОР №2 от 02.02.2018г.

ДОГОВОР №3 от 02.02.2018г.
1. Обява ID 9085085 за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП от 23.01.2019 г.

2. Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Радост"- Асеновград по обособени позиции: Позиция I - „Плодове и зеленчуци"; Позиция II -„Хляб и хлебни изделия"; Позиция III - „Мляко и млечни продукти"; Позиция IV-„ Месо и месни продукти "; Позиция V - „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани продукти , подправки и яйца".

3. Заповед № РД-09-188 / 18.01.2019г.

Обява ID 9072258 за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП,
публикувана на сайта на АОП на 17.01.2018г.

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ОТ ЗОП С ПРЕДМЕТ:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Радост"- Асеновград по обособени позиции:
Позиция I - „Плодове и зеленчуци"; Позиция II -„Хляб и хлебни изделия"; Позиция III - „Мляко и млечни продукти"; Позиция IV-„ Месо и месни продукти "; Позиция V - „Плодови и зеленчукови консерви,
замразени и пакетирани продукти , подправки и яйца"
1. Обява ID 9072258 за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП от 17.01.2018 г.

2. Документация за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Радост"- Асеновград по обособени позиции: Позиция I - „Плодове и зеленчуци"; Позиция II -„Хляб и хлебни изделия"; Позиция III - „Мляко и млечни продукти"; Позиция IV-„ Месо и месни продукти "; Позиция V - „Плодови и зеленчукови консерви, замразени и пакетирани продукти , подправки и яйца".

3. Заповед № РД-09-125 / 12.01.2018г.

ПРОТОКОЛ от 01.02.2019г.
за работата на комисията, назначена със Заповед № РД-08-189 / 18.01.2019г. на Директора на ДГ "Радост"

РЕШЕНИЕ № РД-09-197 от 01.02.2019г.


ДОГОВОР №1 от 11.02.2019г.